مربی قرآن:

-کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

-دارای 17 سال سابقه تدریس قرآن

-دارای مدرک :

-حفظ 5 جز قرآن کریم

-دوره تربیت مربی قرآن کریم

-دوره تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم

-مربی برتر مکتب القرآن اصفهان