آموزگار پایه اول:

-کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

-دارای 15 سال سابقه به عنوان آموزگار پایه اول

-شرکت فعال در دوره های برگزارشده در سامانه مشارکت ها و Ltms

-شرکت در دوره های تدریس خلاق، خودآگاهی و فنون تدریس

-رتبه برگزیده ناحیه 2 در مسابقات جلوه های معلمی سال 1400