آموزگار پایه سوم

-کارشناسی جغرافیا

-دارای 13 سال سابقه تدریس در مقطع ابتدایی

-شرکت در دوره های عمومی و تخصصی ابتدایی مرکز تحقیقات معلمان

-شرکت در دوره های تدریس خلاق، خودآگاهی و فنون تدریس

-رابط ارزشیابی کیفی- توصیفی