آموزگار پایه دوم:

-کارشناسی روانشناسی

-دارای 3 سال سابقه به عنوان اموزگار پایه دوم

-شرکت در دوره خودآگاهی و فنون تدریس