آموزگار پایه ششم:

-کارشناسی جغرافیا

-دارای 23 سال سابقه تدریس در پایه چهارم، پنجم و ششم

-دارای مدرک شرکت در:

-دوره های عمومی و تخصصی مرکز تحقیقات معلمان

-دوره طرح توصیفی

-رابط دوره آموزش پوشه کار

-معلم نمونه ناحیه 2