مربی خوشنویسی:

-دارای مدرک کتابت خوشنویسی

-دارای 6 سال سابقه به عنوان مربی زیبانویسی دردبستان