آموزگار پایه سوم:

-کارشناسی زبان و ادبیات عربی

-دارای 2 سال سابقه در دبستان

-رابط طرح خوانا

-دارای مدرک شرکت در دوره های:

-مربی مهدکودک و پیش دبستانی

-موسس مهدکودک و پیش دبستانی

-خودآگاهی و فنون تدریس

-دوره تخصصی آموزگار سوم دبستان

-پرورش خلاقیت مبتنی بر بازی

-روش های فعال یاددهی-یادگیری

-آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین