آموزگار پایه دوم:

-کارشناسی علوم تربیتی

-دارای 13 سال سابقه به عنوان آموزگار پایه دوم

-شرکت در دوره های تدریس خلاق، خودآگاهی و فنون تدریس

-دارای مدرک تربیت مربی قرآن در مرکز شکوفه های قرآنی

-رتبه برگزیده ناحیه 2 در مسابقات تولید محتوای آموزشی