آموزگار پایه چهارم:

-کارشناسی ریاضی محض

-دارای 6 سال سابقه تدریس

-شرکت در دوره های تدریس خلاق، خودآگاهی و فنون تدریس

-شرکت فعال در دوره های برگزار شده در سامانه مشارکت ها و Ltms