معاون انضباطی دبستان:

-کارشناسی علوم و صنایع غذایی

-دارای 5 سال سابقه کار در سمت معاون انضباطی