راهبر آموزشی دبستان:

-کارشناسی آموزش ابتدایی

-دارای 32 سال سابقه آموزگاری ، معاونت آموزشی و راهبر آموزشی در مدارس ابتدایی

-عضو تیم بررسی کتب درسی قبل از چاپ

-مدرس برتر استانی در درس ریاضی