معاون اجرایی دبستان:

-دارای 13 سال سابقه معاونت در مدارس ابتدایی

-حضور فعال در دوره های برگزار شده در سامانه مشارکت ها و Ltms