معاون آموزشی دبستان:

-دارای 5 سال سابقه معاونت آموزشی در دبستان

-دارای مدرک عمومی و تخصصی دوره های مرکز تحقیقات معلمان

-رابط طرح بوم، درس پژوهی، سند تحول بنیادین و ساحت های شش گانه

-شرکت فعال در دوره های برگزار شده در سامانه مشارکت ها، مرآت، جهاد دانشگاهی و Ltms