معاون اجرایی دبستان:

-کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی)

-دارای 8 سال سابقه معاونت اجرایی

-دارای مدرک دوره های عمومی و تخصصی مرکز تحقیقات معلمان

-فعالیت به عنوان تایپیست و ویراستار کتاب