به نام خالق هستی
در این صفحه، خوانش هایی از سرکار خانم علیپور با لقب مادر مسرور، از کتاب های مختلف تقدیم شما عزیزان می گردد تا دوش به دوش هم، رقم زنیم برگ های زرینی را که در آموزش و پرورش آیندگان این مرز و بوم، نقش به سزایی دارد.