سال 1387 سرکار خانم فضیله علیپور پس از سی و سه سال سابقه ی خدمت در آموزش و پرورش با همراهی جمعی از همکاران، دبستان غیردولتی دخترانه مسرور را تأسیس نمودند. ایشان از همان سال تأسیس در سمت آموزگاری پایه‌ی اول و همچنین به نظارت در امور آموزشی پایه‌ی اول تا سوم در راستای اهداف آموزشی و پرورشی مورد نظرشان پرداخته و اکنون که چهارده سال از زمان تأسیس این دبستان می گذرد علاوه بر مسئولیت هایشان به عنوان موسس دبستان، در این دو حوزه نیز فعال هستند. ایشان علاوه بر تدریس به دانش آموزان پایه‌ی اول، اقدام به تربیت آموزگاران در پایه های اول تا سوم نموده اند که اکثر این همیاران بعد از یک یا دو سال دوره‌ی کارآموزی، در دبستان مسرور یا دبستان های سطح شهر در سمت آموزگاران پایه به کار گمارده می شوند.

از ویژگی های دبستان غیردولتی دخترانه مسرور، با توجه به رویکرد کتاب های درسی که شیوه‌ی حل مسئله را دنبال می کنند، تدریس تلفیقی مبتنی بر یادگیری فعال و گروهی می باشد. دانش آموزان دبستان دخترانه مسرور، ساعت اول شنبه های هرهفته با در نظر گرفتن سه گروه یادگیرنده (تفکری، کلامی و دست ورز) گروه بندی شده و تا پایان هفته به طور مستمر در همه ی فرایندهای یادگیری مشارکت می کنند.

در دبستان غیردولتی دخترانه مسرور، گام های اساسی در امر آموزش اولیای دانش آموزان با توجه به صلاحدید تیم آموزشی و به صورت تعاملات فردی یا گروهی، در قالب راهنمایی های لازم جهت نظارت اصولی بر فرایند یادگیری دانش آموزان با عنوان یادگیری مستقل برداشته می شود.

در کل هدف این دبستان، تلاش برای ایجاد و تقویت همه ی مهارت های مورد نیاز یک شهروند مسئول و خلاق که ابعاد شناختی و فراشناختی را سرلوحه ی کار خویش قرارداده و می کوشد تا دانش آموزانی فکور و دانا پرورش دهد.

                                                                  این همه گفتیم اندر بسیج                              بی عنایات خداهیچیم هیچ