دومین جلسه‌ی فوق برنامه‌ی مکمل دبستان با عنوان مطالعه، یادگیری و خدمات مشاوره ای ، برای گروهی از اولیا در روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱ در دبستان برگزار شد.
در این جلسه سرکارخانم شکرزاده (مشاور دبستان) در مورد عوامل تاثیرگذار بر میزان توجه دانش آموزان صحبت کردند و راهکارهایی برای افزایش دقت و تمرکز آن ها ارائه دادند.