دبستان دخترانه مسرور اصفهان
فعالیت هوش بدنی1فعالیت روانشناختی1فعالیت آموزشی1فعالیت سلامت1

کادر اجرایی دبستان 98-97

سمت های اداری مدرسه

شعبه پیش دبستانی

موسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فریبا نیلچی

معاون

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

خدمتگزار

سرکار خانم زهرا شاکری

شعبه یک

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فروغ صدرارحامی

معاون آموزشی

سرکار خانم شکیبا استکی

معاون اجرایی

سرکار خانم مهری زمانی

معاون انضباطی1

سرکار خانم مریم یزدانی

معاون انضباطی2

سرکار خانم نیره خمسه عشر

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم فرزانه سادات طباطبائی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مشاور تغذیه

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

مراقب سلامت

سرکار خانم زینب سلمانی

خدمتگزار

سرکار خانم زینب رحیمی

 شعبه دو

مؤسس

سرکار خانم فضیله علیپور

مدیر

سرکار خانم فرشته انصاری

معاون آموزشی

سرکار خانم فرزانه یوسف پور

آموزشی

سرکار خانم نسیم اطمینان فر

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه جانقربان

معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه خدائی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم لیدا صالحی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مشاور تغذیه

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

مراقب سلامت

سرکار خانم زینب سلمانی

خدمتگزار

جناب آقای احمدرضا رحیمی

کادر اجرایی دبستان 97-96

سمت های اداری مدرسه

شعبه پیش دبستانی

مدیر

سرکار خانم فریبا نیلچی

معاون

سرکار خانم شهرزاد مکانیک

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

خدمتگزار

سرکار خانم زینب رحیمی

شعبه یک

مدیر

سرکار خانم فضیله علیپور

معاون آموزشی 1

سرکار خانم شکیبا استکی

معاون آموزشی 2

سرکار خانم افسانه شاهزمانی

معاون انضباطی

سرکار خانم مریم یزدانی

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه زمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم منصوره نظری

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

خدمتگزار

سرکار خانم رقیه رحیمی

 شعبه دو

مدیر

سرکار خانم فرشته انصاری

معاون آموزشی

سرکار خانم فرزانه یوسف پور

معاون انضباطی

سرکار خانم فاطمه خدائی

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه جانقربان

معاون هنری

سرکار خانم عاطفه نریمانی

معاون پرورشی

سرکار خانم لیدا صالحی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم گل جهان شکرزاده

مراقب سلامت

سرکار خانم زهرا محمد قاسمی

خدمتگزار

جناب آقای احمدرضا رحیمی

کادر اجرایی دبستان 96-95

 سمت های اداری مدرسه

شعبه یک

مدیر

سرکار خانم فضیله علیپور

معاون آموزشی 1

سرکار خانم شکیبا استکی

معاون آموزشی 2

سرکار خانم فریده جعفری

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه زمانی

معاون پرورشی و پیش دبستانی

سرکار خانم مکانیک

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

معاون هنری

سرکار خانم نیستانی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مربی بهداشت

سرکار خانم نیلوفر رضایی

خدمتگزار

سرکار خانم رقیه رحیمی

 شعبه دو

 

مدیر

سرکار خانم فرشته انصاری

معاون آموزشی 1

سرکار خانم افسانه زرگر

معاون آموزشی 2

سرکار خانم زهرا کریمی

معاون اجرایی

سرکار خانم الهه جانقربان

معاون هنری

سرکار خانم نیستانی

معاون پرورشی

سرکار خانم صالحی

معاون مالی

جناب آقای فضل الله ضیایی

پزشک دبستان

سرکارخانم دکتر شهرزاد طاهری

مشاور

سرکار خانم سمیرا مرادی

مربی بهداشت

سرکار خانم نیلوفر رضایی

خدمتگزار

جناب آقای عبدالله حسن زاده