دبستان دخترانه مسرور اصفهان

جشن غدیر در مسرور 1 (1400-99)