دبستان دخترانه مسرور اصفهان

مراسم بزرگداشت هفته زن در مسرور2 (1400-99)